2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kukljica zakazana za dan 24. svibnja 2023. godine u 17:00 sati

1. Poziv za 2. sjednicu Općiskog vijeća Općine Kukljica

2. Zapisnik sa 17. sjednica OV Općine Kukljica

3. Zapisnik sa konstituirajuće sjednice

4. Prijedlog proračuna Općine Kukljica za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu sa obrazloženjem

5. Prijedlog Odluka o izvršenju proračuna 2023-

6. Prijedlog godišnjeg Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

7. Prijedlog godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023

8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za 2023

9. Prijedlog Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju za 2023

10. Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2023

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2023

12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2023

13. Prijedlog Programa utroška turističke pristojbe za 2023

14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2023

15. Prijedlog Odluke o kapitalnoj pomoći Liburnija d.o.o.

15.1 Dopis Liburnija d.o.o.

16. Prijedlog Odluke o kapitalnoj pomoći društvu Sabuša d.o.o.

17. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka iz prethodnog razdoblja sabuša d.o.o. - 2023

18. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova 2023

19. Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

20. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja kom. otpada

20.1 Dopis Čistoća d.o.o.

21. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana

21.1 Godišnji plan razvoja Cz za 2023

22. Zaključak o prihvaćanju Analize

22.1 Analiza stanja sustava CZ

23. Zaključak o prihvaćanju Smjernica

23.1 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ

24. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Manulica

24.1 Statut Djećji vrtić Manulica

25. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik DV Manulica

25.1 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Djećjeg vrtića Manulica

26. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić Manulica za pedagošku god. 2023-2024

27. Prijedlog Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i mjerilima za naplatu usluga vrtića