O procesu savjetovanja s javnošću

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika, jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima vezanim uz određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Zakonom o pravu na pristup informacijama u članku 11. definirana je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću:
(1) Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo podrucje rada.
(2) Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog clanka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postici savjetovanjem.
(3) Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvacenim i neprihvacenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješce o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošcu koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.
(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog clanka primjenjuju se na odgovarajuci nacin u postupku donošenja opcih akata jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima ureduju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe gradana ili druga pitanja od interesa za opcu dobrobit gradana i pravnih osoba na njihovu podrucju, odnosno na podrucju njihove djelatnosti (uredenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Postupak donošenja zakona, drugih propisa i akata uređen je Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" br. 140/09).


Ispis